تلفن تماس و ارتباط در شبکه های اجتماعی: 939.350.2326
رایانامه: zojaajgraphic@gmail.com